Rozwód Szczecin

Sprawy o rozwód

Rozwód to instytucja prawna która pozwala małżonkom na rozwiązanie małżeństwa za ich życia, co skutkuje ustaniem małżeństwa. Jest to zdarzenie przykre, związane z bardzo silnymi emocjami, dlatego też pomoc profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata) może zapewnić pomyślne rozstrzygnięcie sprawy.

Rozwód adwokat Szczecin

Sprawy o separację

Prowadzimy sprawy o separację, pomagamy w ewentualnych dalszych postępowaniach - m.in. alimenty na drugiego małżonka, alimenty na dzieci, władza rodzicielska, sposobu korzystania ze współnego mieszkania, eksmisji jednego z małżonków oraz podział majątku.

Separacja adwokat Szczecin

Ustalenie alimentów

Pomagamy rozstrzygnąć spory związane z władzą rodzicielską oraz obowiązkiem alimentacyjnym rodziców wobec dzieci.

Alimenty adwokat Szczecin

Podział majątku

Prowadzimy także postępowania regulujące stosunek majątkowy pomiędzy małżonkami, w tym sprawy o podział majątku, rozliczenie nakładów i wydatków, a także sprawy związane z rozliczeniem konkubinatu.

Podział majątku adwokat Szczecin

Sprawy o rozwód

Prowadzimy sprawy rozwodowe zarówno bez orzekania o winie, jak i pomagamy w ustaleniu winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Sprawy o separację

Prowadzimy sprawy o separację, pomagamy w ewentualnych dalszych postępowaniach - m.in. alimenty, podział majątku.

Ustalenie alimentów

Pomagamy rozstrzygnąć spory związane z władzą rodzicielską oraz obowiązkiem alimentacyjnym rodziców wobec dzieci.

Podział majątku

Prowadzimy postępowania regulujące stosunek majątkowy pomiędzy małżonkami, w tym sprawy o podział majątku.

Koszty rozwodu

rozwód koszty

Koszty postępowania rozwodowego bez orzekania o alimentach przed sądem pierwszej instancji:

rozwód koszty

Pozostałe koszty sądowe:

rozwód koszty

Wynagrodzenie adwokata:

Skutki rozwodu

Prawo do zawarcia nowego małżeństwa

Prawo do zawarcia nowego małżeństwa

Małżeństwo może zawrzeć osoba która nie pozostaje w innym związku małżeńskim. Dlatego też rozwód oznacza dla nas możliwość ponownego zawarcia małżeństwa. Powstaje zatem pytanie kiedy owo ponowne małżeństwo można zawrzeć?

Małżeństwo ustaje z powodu orzeczenia rozwodu, wymagany jest więc prawomocny wyrok orzekający rozwód – bez znaczenia czy jest to wyrok orzekający o winie któregoś z małżonków czy też nie. Art. 363 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Paragraf 3 wyżej wymienionego artykułu stanowi z kolei, iż jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji z urzędu rozpozna sprawę także w tej części.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli skutecznie wniesiono apelację co do wyroku rozwodowego (czy co do części czy jego całości), nie stał się on jeszcze prawomocny. Wówczas z zawarciem nowego związku małżeńskiego strony będą musiały poczekać aż zapadnie wyrok Sądu Apelacyjnego, rozpatrujący apelacje od wyroków rozwodowych.

Wyrok sądu I instancji staje się prawomocny po upływie 21 dni od dnia jego wydania, jeżeli żadna ze stron nie wniosła apelacji ani wniosku o uzasadnienie wyroku. Zgodnie z art. 329 kodeksu postępowania cywilnego uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Jest to jednak termin wyłącznie instrukcyjny i jego przekroczenie nie powoduje żadnych istotnych skutków procesowych dla stron ani dla sądu.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego strony mogą ponownie zawrzeć małżeństwo. Pamiętać jednak należy że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Małżeńskim ustrojem majątkowym nazywamy unormowaną prawnie sytuację małżonków względem ich majątku istniejącego przed zawarciem małżeństwa i majątku nabytego po jego zawarciu.

KRiO dokonuje podziału tego ustroju na ustrój wspólności ustawowej oraz ustroje umowne (a wśród ich np. rozszerzenie wspólności majątkowej czy ustrój rozdzielności majątkowej).
W Polsce co do zasady między małżonkami z dniem zawarcia ślubu z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. W systemie wspólności ustawowej mogą istnieć trzy majątki: majątek wspólny, majątek osobisty męża, majątek osobisty żony.

Majątek wspólny jest nabywany w trakcie trwania małżeństwa. W jego skład wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Art. 31 § 2 KRiO wymienia przykładowo te przedmioty majątkowe które wchodzą do majątku wspólnego małżonków. W trakcie trwania małżeństwa podział majątku w systemie wspólności majątkowej jest niemożliwy.

Orzeczenie rozwodu powoduje, że wspólność majątkowa która łączyła do tej pory małżonków przestaje istnieć z mocy prawa. Majątek który był wcześniej objęty wspólnością majątkową małżonków, mimo iż nadal jest ich współwłasnością - to jednak współwłasność ta rządzi się zupełnie innymi zasadami. Może być ona bowiem zniesiona – czy to sądowo czy też umownie.

Jeśli małżonkowie chcą uniknąć kolejnego postępowania sądowego, mogą zawrzeć umowę o podziale majątku. Pamiętać trzeba jednak, że jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Podział majątku wspólnego może polegać np. na fizycznym podziale rzeczy. Przykładowo jeśli współwłasnością objęty jest grunt, to podział może polegać np. na jego podziale na dwie części. Podział może polegać również na sprzedaży wchodzących w skład współwłasności elementów.

Co do zasady małżonkowie powinni się podzielić "pół na pół". Jednakże art. 43 KRiO stanowi że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Stosownie do art. 52 § 2 KRO, rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia.

Wyłączenie od dziedziczenia

W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołany jest małżonek. Zatem do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku małżonkowie nadal pozostają małżeństwem i dziedziczą po sobie. Małżonek spadkodawcy dziedziczy z ustawy, jeśli pozostawał w chwili otwarcia spadku w formalnym związku małżeńskim ze spadkodawcą. Jak zapadnie już wyrok rozwodowy oraz się uprawomocni – wówczas z mocy ustawy małżonek (były małżonek) nie będzie już dziedziczył.

A co w sytuacji gdy sprawa rozwodowa jest w toku a jeden z małżonków umiera?
Przecież niesprawiedliwe byłoby aby małżonkowie dziedziczyli po sobie w przypadku śmierci jednego z nich w trakcie rozwodu. Niesprawiedliwość tę dostrzegł również prawodawca regulując tę kwestię w art. 940 KC który brzmi następująco:
"Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione."
Dalej czytamy w tym artykule: żądać
Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Zatem przesłankami do wydania przez Sąd takiego orzeczenia są:
   a) wszczęte postępowanie o rozwód
   b) wystąpienie przez spadkodawcę o rozwód z winy  pozostałego przy życiu i mającego dziedziczyć małżonka
   c) żądanie to musi być uzasadnione w danych okolicznościach
Z powyższego wynika więc że małżonek nie jest wyłączony w takiej sytuacji z mocy samego prawa, lecz wyłączenie takie następuje na mocy orzeczenia sądu.

Alimenty pomiędzy małżonkami

Zgodnie z KRiO małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Alimenty są zazwyczaj realizowane w postaci regularnego wypłacania osobie uprawnionej środków pieniężnych. Świadczenie alimentacyjne może polegać również na dostarczaniu określonych środków w naturze np. udostępnianiu mieszkania.

Alimenty najczęściej dochodzone są na drodze sporu toczonego przed Sądem. Zakres obowiązku alimentacyjnego można jednak ustalić również poprzez umowę pozasądową zawartą w formie pisemnej lub aktu notarialnego - bez udziału sądu.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

Obowiązkową częścią wyroku rozwodowego jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Zgodnie z art. 58 KRiO w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Jeśli zatem rodzice chcą by powierzono im obojgu wykonywanie władzy rodzicielskiej , powinni przedstawić sądowi porozumienie wychowawcze.

Wzór przykładowego porozumienia znajdą Państwo w załączniku poniżej.
- Rodzicielski Plan Wychowawczy© Porozumienie rozstających się rodziców

Sąd może również powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Ograniczenie to nie jest tą samą instytucją co ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ograniczając wykonywanie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień może się sprowadzać np. do tego że rodzic ma prawo do decydowania o kierunku kształcenia dziecka. Jeśli natomiast sąd nie wspomni np. o kierunku leczenia dziecka, wówczas rodzic który posiada pełną władzę rodzicielską samodzielnie o tym decyduje.

Pamiętać należy że Wybierając sposób wykonywania władzy rodzicielskiej sąd kieruje się kryterium, jakim jest dobro dziecka.

W wyroku rozwodowym sąd może zawrzeć również inne rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej jak np. jej pozbawienie, ograniczenie czy zawieszenie, jeżeli jest to uzasadnione konkretną sytuacją dziecka.

Alimenty na dzieci

Artykuł 58 KRiO stanowi że w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Jest to zatem rozstrzygnięcie które musi zapaść w wyroku orzekającym rozwód.

Sąd rozstrzyga o alimentach również w przypadku gdy rodzice porozumieli się co do sposobu i kosztów utrzymania dziecka.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wykonanie tego obowiązku alimentacyjnego może polegać na pokrywaniu w całości albo części kosztów utrzymania czy wychowania dziecka, bądź też na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, co w praktyce oznacza że jeśli dziecko zostaje po orzeczeniu rozwodu przy jednym z rodziców który będzie się nim opiekował, wówczas rodzic ten nie musi płacić alimentów na dziecko w formie pieniężnej.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentacji.

Dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami co oznacza , że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Aby ustalić prawidłową wysokość alimentów strony procesu powinny dostarczać sądowi dowody na poparcie swoich twierdzeń. Powinny być one w miarę możliwości podane przy składaniu pozwu. Dowody strony mogą składać także w trakcie procesu. Przykładowe dowody to np. rachunki dokumentujące wszelkie wydatki, obciążenia kredytami i pożyczkami, zaświadczenia o zarobkach, dokumenty zaświadczające o posiadaniu majątku, dyplomy ukończenia szkół, rozliczenia podatkowe, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, zaświadczenie o stanie zdrowia itp. W przypadku braku dokumentów można korzystać z zeznań świadków.

Podział majątku

Podział majątku

Każdy z małżonków może domagać się zniesienia i podziału majątku. KRiO nie normuje sposobu ani zasad podziału majątku, odsyłając tym samym do przepisów o dziale spadku. Z kolei te przepisy odsyłają do przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, które stosuje się odpowiednio.

Podziału majątku można dokonać w dwojaki sposób:

1) w drodze umowy:
Małżonkowie (byli małżonkowie) mogą umownie dokonać podziału majątku. Forma umowy jest dowolna, nie zastrzeżono formy pisemnej. Jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, umowa powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego. Podział może dotyczyć całości majątku lub ograniczać się do jego części.

2) na podstawie orzeczenia sądowego:
Podział na podstawie orzeczenia sądowego ma miejsce w przypadku braku możliwości zgodnego podziału majątku. Rozstrzyga o tym właściwy sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na żądanie jednego z małżonków. Sąd orzeka o samym podziale oraz o roszczeniach z tytułu spłaty długu jednego z małżonków z majątku wspólnego, o żądaniu ustalenia nierównych udziałów, o żądaniu zwrotu nakładów na majątek odrębny lub majątek wspólny. Sądowy podział obejmuje cały majątek, jednak z ważnych powodów, może nastąpić podział tylko części majątku.

Doniosłą kwestią jest ustalenie składu majątku wspólnego i jego wartości. Należą do niego przedmioty majątkowe z chwili ustania wspólności i istniejące w chwili dokonywania podziału. Nie uwzględnia się tych przedmiotów, które w wyniku normalnego zużycia lub zbycia w ramach prawidłowego zarządu wyszły z majątku.

Mieszkanie, jako dobro szczególnie cenne dla rodziny, objęte jest wytycznymi SN. Chodzi o to, by uprawnienie do mieszkania przydzielonego w czasie trwania wspólności, pozostało przy małżonku wychowującym wspólne, małoletnie dzieci.

Przy podziale majątku wspólnego pojawia się zagadnienie rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków oraz z tytułu nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny [nakłady poczynione w czasie trwania wspólności].

Rozliczenie tych nakładów przeprowadza się w zasadzie przy podziale majątku wspólnego, jednak sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeśli wymaga tego dobro rodziny (art. 45 § 2 KRiO). Małżonek nie może żądać zwrotu tych nakładów i wydatków ze swojego majątku osobistego, które zostały zużyte na zaspokojenie potrzeb rodziny (art. 45 § 1 KRiO). Podobnie wyłączono obowiązek zwrotu wydatków i koniecznych nakładów poczynionych z majątku wspólnego na przynoszące dochód przedmioty majątkowe, należące do majątku osobistego drugiego małżonka.

Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie Wzór pozwu rozwodowego z winy jednego z małżonków Wzór pozwu rozwodowego z winy obojga małżonków Upoważnienie do obrony Pełnomocnictwo